www.istrikala.gr

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τ.Σ.Α.Υ.
Αχαρνών 27 – 104 39 – ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 8816911 - 17
 

ΑΘΗΝΑ: 10/10/2007
Αριθ. Πρωτ. 81317/13570

 

Αγαπητέ συνάδελφε,

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τις εισφορές που ισχύουν από 1/1/2007 έως 31/12/2007 και σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 2676/99 οι εισφορές των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών Κλάδων Σύνταξης και Περίθαλψης καταβάλλονται:

Εισφορές Α' εξαμήνου έως 30/6 τρέχοντος έτους.
Εισφορές Β' εξαμήνου έως 31/12 τρέχοντος έτους.

Μετά τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών οι εισφορές επιβαρύνονται με αναπροσαρμογές και πρό σθετα τέλη σύμφωνα με το αρθ.9 του Ν. 3232/2004, ενώ οι εισφορές Κλάδου Πρόνοιας είναι δυνατόν να καταβάλλονται μέχρι τέλους του έτους.
Οι εισφορές για το έτος 2007 διαμορφώνονται ως εξής:


Η μηνιαία πρόσθετη εισφορά για την κατηγορία των μονοσυνταξιούχων είναι 88,80 ευρώ από 1/1 έως 31/12/2007 και καταβάλλεται επίσης ανά εξάμηνο όπως και οι λοιπές εισφορές.
Για τους νέους ασφαλισμένους (1/1/93) ελεύθερους επαγγελματίες 66.00 € για την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.Ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία που επιλέγουν οι ασφαλισμένοι , το ποσό αλλάζει βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και ο υπολογισμός γίνεται στο 50% επί της εισφοράς Κλ.Σύνταξης και για τις 14 ασφαλιστικές κατηγορίες.
Όσοι ασφαλισμένοι έχουν καταβάλει τις εισφορές του πρώτου εξαμήνου 2007 και προηγούμενων ετών πριν την ανακοίνωση του ασφαλίστρου του 2007 (δηλ. με το ασφάλιστρο του 2006) θα καταβάλουν τις διαφορές χωρίς επιβαρύνσεις έως 31/12/2007.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι φαρμακοποιοί που διατηρούν φαρμακείο και εκτελούν συνταγές ΙΚΑ θα καταβάλλουν μόνο την εισφορά μονοσυνταξιούχου (εφόσον έχουν υπαχθεί στην κατηγορία αυτή) και τις ασφαλιστικές εισφορές εάν το ΙΚΑ δεν τις έχει παρακρατήσει απο τις συνταγές , προσκομίζοντας στο Ταμείο ή στα κατά τόπους Τμήματα και Αντιπροσωπείες τα σχετικά εκκαθαριστικά σημειώματα των αντίστοιχων μηνών.

 

Μηνιαίες εισφορές υγειονομικών που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας

Α. Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992

Κλάδοι
Εισφορές Ασφαλισμένων μηνιαίως
1.Σύνταξης   
Άνω Πενταετίας Ευρώ 177,60 από 1 / 1 /2007
Κάτω πενταετίας » 106,50 από 1 / 1 / 2007
2. Πρόνοιας » 2,93
3. Ασθένειας ποσοστό  
    5% επί των ακαθαρίστων αποδοχών ή 2,15% εφόσον απαγορεύεται
  ευρώ από τον Νόμο η άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος και 2,00 μηνιαίως υπέρ Στέγης Υγειονομικών.

Β. Ασφαλιζόμενοι από 1/1/1993 (Ν.Α.)Κλάδοι

Κλάδοι
Εισφορές Ασφαλισμένων μηνιαίως
1.Σύνταξης   
Άνω Πενταετίας ποσοστό 6,67% επί των πάσης φύσεως αμοιβών
Κάτω πενταετίας » 4% επί των πάσης φύσεως αμοιβών
2. Ασθένειας » 2,55% επί των πάσης φύσεως αμοιβών και
  ευρώ 2,00 μηνιαίως υπέρ Στέγης Υγειονομικών
 3. Πρόνοιας  ποσοστό 4% επί των πάσης φύσεως αμοιβών

Τις εισφορές των ανωτέρω κατηγοριών οφείλουν να παρακρατούν και να αποδίδουν στο ΤΣΑΥ οι εργοδότες που τους απασχολούν μαζί με τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές που έχουν ως εξής:

Κλάδοι Εργοδοτικές εισφορές
1. Σύνταξης 13,33% επί των πάσης φύσεως αποδοχών και αμοιβών
2. Κλάδου Περίθαλψης για τους Π.Α. 4,30% επί των πάσης φύσεως αποδοχών
3. Κλάδου Περίθαλψης για τους Ν.Α. 5,10% επί των πάσης φύσεως αμοιβών

 

Παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι που θα προσέλθουν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΤΣΑΥ (Αχαρνών 27), για διευκόλυνση των συναλλαγών τους, εφόσον διαθέτουν μπλοκ επιταγών οιασδήποτε Τράπεζας να εκδίδουν επιταγή τους εις διαταγήν ΤΣΑΥ.
Πίνακες με τις Ασφαλιστικές Εισφορές ανά κατηγορία στο τέλος του εγγράφου.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Όσοι εκ των ασφαλισμένων ανήκουν στην κατηγορία των ασφαλιζομένων από 1/1/93 (ΝΑ) μπορούν να επιλέξουν ανώτερη, της πρώτης, ασφαλιστική κατηγορία, καταβάλλοντος τις αναλογούσες εισφορές, αφού υποβάλουν σχετική αίτηση στο ΤΣΑΥ. Η ένταξη τους σε ανώτερη, της πρώτης, κατηγορία θα γίνει από την 1/1 του επόμενου έτους, από το έτος υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή και αν κάποιος ασφαλισμένος δεν έχει συμπληρώσει πενταετία στην ασφάλιση του ΤΣΑΥ, δεν ισχύει το μειωμένο ασφάλιστρο (πληροφορίες Τμήμα Μητρώου τηλ. 210 8832650 και Τμήμα Εσόδων τηλ. 210 8229328).ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Ο Ασφαλισμένος οφείλει όταν προσέρχεται για οποιοδήποτε λόγο στο ΤΣΑΥ να προσκομίζει το ασφαλιστικό του βιβλιάριο. Ομοίως οφείλει να ενημερώνει το Ταμείο, εντός έτους, με σχετικές βεβαιώσεις για οποιαδήποτε αλλαγή της εργασιακής του σχέσης (αρ. 29 Ν.Δ. 3348/55). Επίσης θα πρέπει να δηλώνει αν είναι ή αν υπήρξε μέτοχος ή εταίρος σε συγκεκριμένη εταιρεία και το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
2) Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 348/11.6.2002 του Δ.Σ. του ΤΣΑΥ, για τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν διακόπτεται ο ασφαλιστικός δεσμός με το Ταμείο και κατά συνέπεια συνεχίζεται η
ασφάλισή τους ακόμη και αν δεν έχουν εκδώσει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών μέχρι ένα έτος.
Προϋπόθεση είναι να μην έχουν στραφεί σε άλλο επάγγελμα και να μην έχει γίνει διακοπή επαγγέλματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Για τους έμμισθους υγειονομικούς ο χρόνος ανεργίας μέχρι δύο (2) μήνες θεωρείται χρόνος συντάξιμος και καταβάλλονται οι εισφορές του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα. Πέραν του διμήνου γίνεται διακοπή της ασφάλισης και ο χρόνος αυτός δεν θεωρείται συντάξιμος.
3) Για τις γυναίκες υγειονομικούς που κατέχουν έμμισθη θέση ο αμισθί χρόνος άδειας κυήσεως και λοχείας, θεωρείται χρόνος "συντάξιμος στο ΤΣΑΥ και καταβάλλεται από τις ίδιες η αντίστοιχη εισφορά του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα υγειονομικού, σύμφωνα με την αριθμ. 101/7.2.95 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΣΑΥ, εφ' όσον προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του εργοδότη η οποία θα αναφέρει το ακριβές αυτό χρονικό διάστημα
4) Κατηγορία μονοσυνταξιούχων. Οι ασφαλισμένοι που θα συνταξιοδοτηθούν μόνο από το ΤΣΑΥ μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να ενταχθούν στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής καταβάλλουν επιπλέον ασφάλιστρο ισόποσο με το 50% του εκάστοτε ασφάλιστρου κλάδου Σύνταξης άνω της 5ετίας και λαμβάνουν σύνταξη αυξημένη κατά 50%, με τις προϋποθέσεις ότι:
α) θα καταβάλλουν εισφορά μονοσυνταξιούχου με τις ανάλογες διαχρονικές αναπροσαρμογές και πρόσθετα τέλη αναδρομικά από 1/1/80 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης όσοι έχουν ασφαλισθεί πριν από το 1980, ή από την ημερομηνία έναρξης των υποχρεώσεων τους όσοι έχουν ασφαλισθεί μετά την 1.1.1980. Ευνόητο είναι ότι θα συνεχίσουν να καταβάλουντην εισφορά αυτή, μέχρι τη διακοπή της ασφαλίσεως τους.
β) από την υποβολή της αίτησης θα παραμείνουν στην ασφάλιση του ΤΣΑΥ τόσο χρόνο όσος απαιτείται από τις διατάξεις του Ν. 1976/91 .(Για αιτήσεις που θα υποβληθούν το 2007 ο χρόνος παραμονής είναι τα δώδεκα (12) χρόνια).
5) Χρόνος προαιρετικής ασφάλισης Οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο :
α)Το χρόνο που υπηρέτησαν στο στρατό.
β) Εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών.
γ) Γονική άδεια άνευ αποδοχών.
6) Οι συνταξιούχοι υγειονομικοί των άλλων ασφαλιστικών Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης, οι οποίοι εξακολουθούν ν' ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα του υγειονομικού, οφείλουν να καταβάλουν τις εισφορές του ελεύθερου επαγγελματία στο ΤΣΑΥ (Κλάδου Σύνταξης , Πρόνοιας , Στένης Υγειονομικών και εισφορές Κλάδου Περίθαλψης στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την Περίθαλψη του ΤΣΑΥ).
Επισημαίνεται επίσης ότι όσοι από τους ανωτέρω υγειονομικούς εργάζονται παράλληλα στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με το Ν. 1256/82 πρέπει να το δηλώνουν στο ΤΣΑΥ διότι εκτός από τις εισφορές του ελευθέρου επαγγελματία πρέπει να αποδίδονται στο ΤΣΑΥ κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές από τον εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2320/95 περί παράλληλης λήψης μισθού και σύνταξης.
7) Ασφαλιστική Ενημερότητα θα χορηγεί το Ταμείο εφόσον οι ασφαλισμένοι τη ζητούν κατά τη διάρκεια του Α' εξαμήνου και δεν υπάρχουν οφειλές μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους ή εφόσον τη ζητούν κατά τη διάρκεια του Β' εξαμήνου και δεν υπάρχουν οφειλές μέχρι 30 Ιουνίου τρέχοντος έτους.

Η Ασφαλιστική ενημερότητα ισχύει για ένα έτος από την έκδοση της.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταβάλετε τις ασφαλιστικές εισφορές σας μέσω των κατωτέρω Τραπεζών, καταθέτοντας μετρητά ή επιταγή στους αντίστοιχους λογαριασμούς:

1) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ No. Λογ. 546162-65
2) ASPIS BANK No. Λογ. 101-05-0006899
3) ALPHA BANK No. Λογ. 358-00-2002001947
4) ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ No. Λογ. 14298/0068

Ειδικά μέσω της ALPHA BANK μπορείτε να καταβάλετε τις εισφορές σας και με την κάρτα AMERICAN EXPRESS του Υγειονομικού με την αποστολή μέσω FAX στον αριθ. 210 - 3263437, στην αρμόδια υπηρεσία της American Express, του αριθμού της κάρτας και του ειδικού εντύπου της εντολής πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΑΥ, το οποίο έντυπο εξάλλου πρέπει να συμπληρώνουν με δική τους ευθύνη νια την εξυπηρέτησή τους όσοι υγειονομικοί καταβάλλουν τις εισφορές με μετρητά ή επιταγές και στις τέσσερις (4) τράπεζες.

Επισημαίνεται επίσης on, οι εισφορές Β' εξαμήνου 2007 πρέπει να καταβληθούν μέχρι
31/12/2007 και στην περίπτωση που πληρώνετε μέσω Τράπεζας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αντίγραφο του εντύπου της εντολής πληρωμής που επισυνάπτεται συμπληρώνοντας το κατά την πληρωμή των εισφορών του Β' εξαμήνου.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Σύμφωνα με το αρθ. 18 παρ. 4 του Ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48 τ.12/2/04) οι υγειονομικοί που είναι εταίροι ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και μέλη Δ.Σ. ΑΕ με αντικείμενο ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, κτηνιατρικές και χημικές εργασίες καθώς και οι υγειονομικοί που είναι μέτοχοι ή εταίροι εταιρειών ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Προεδρικού Διατάγματος 84/01 εφόσον προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νομικό πρόσωπο της εταιρίας χωρίς αμοιβή ασφαλίζονται στο ΤΣΑΥ και καταβάλλουν εισφορές ελεύθερου επαγγελματία.
Κατά τον ίδιο τρόπο ασφαλίζονται οι απασχολούμενοι σε ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων, Νοσοκομείων ή άλλων ιδρυμάτων, οι συμμετέχοντες σε μεταπτυχιακές σπουδές είτε ως υπότροφοι, είτε χωρίς αμοιβή, όσοι κάνουν πρακτική άσκηση για λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος χωρίς αμοιβή οι απασχολούμενοι ως σύμβουλοι επιχειρήσεων ή οργανισμών, εφόσον η σχέση της δεν είναι εξηρτημένη, όσοι έχουν επιχειρήσεις εμπορίας ή εισαγωγής ειδών ή παροχής υπηρεσιών συναφών με το υγειονομικό επάγγελμα και οι απασχολούμενοι σε μη κυβερνητικές οργανώσεις εντός ή εκτός της Ελλάδος άνευ αμοιβής.
Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο άρθρο. 5 παρ. 4 παρατείνεται επ' αόριστον η προθεσμία υποβολής αίτησης για αναγνώριση χρόνου εργασίας στο εξωτερικό των πολιτικών προσφύγων που υπάγονται στον Νόμο 1539/85.
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης προαιρετικά της ασφάλισης στο ΤΣΑΥ των εμμίσθων ασφαλισμένων που υπηρετούν στο Δημόσιο , ΝΠΔΔ ή ΔΕΚΟ ανεξαρτήτως πραγματοποιηθέντος χρόνου ασφάλισης σ' αυτό μετά τη συνταξιοδότηση τους από τους ανωτέρω φορείς (Δημόσιο κ,λ.π.) και μέχρι την συμπλήρωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση τους από το ΤΣΑΥ.
Σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΣΑΥ οι ασφαλισμένοι μας μπορούν να αναγνωρίσουν χρόνο ανεργίας μέχρι δύο έτη (2) υποβάλλοντας σχετική αίτηση και καταβάλλοντας τις εισφορές του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

1) Η σύνταξη λόγω γήρατος αρχίζει απο την 1η του επομένου της υποβολής της αίτησης μήνα για το λόγο αυτό θα πρέπει να υποβάλλεται εντός του μήνα που γίνεται η διακοπή του επαγγέλματος (λύση υπαλληλικής σχέσης για τους εμμίσθους διακοπή επαγγέλματος στην εφορία για τους ελεύθερους επαγγελματίες).
2) Να φυλάσσονται τα βιβλία εσόδων - εξόδων απο το 1979 και μετά γιατί είναι απαραίτητα μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών για την χορήγηση σύνταξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ


Για το Δ.Σ. του Τ.Σ.Α.Υ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΣΤΑΚΗΣ